مولر از بانک مرکزی اروپا می گوید با در نظر گرفتن گذشته، نرخ های بهره همچنان پایین هستند

مولر از بانک مرکزی اروپا:

با در نظر گرفتن گذشته، نرخ های بهره همچنان پایین هستند.

نرخ‌ها از سطحی که بتوانند اقتصاد را کند کنند، فاصله زیادی دارند.

ما به اقدامات سیاستی قوی و قاطع نیاز داریم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط