ناگل از بانک مرکزی اروپا: چندین افزایش دیگر نرخ بهره همچنان ضروری است

ناگل از بانک مرکزی اروپا: چندین افزایش دیگر نرخ بهره همچنان ضروری است.

مطمئن نیستم که نرخ بهره در تابستان امسال به اوج خود برسد.

اوج نرخ باید تا زمانی که شکی وجود نداشته باشد که تورم در آینده نزدیک به 2 درصد بازگردد، حفظ شود.

من با احتیاط نسبت به چشم انداز رشد آلمان در بقیه سال خوشبین هستم.

فشارهای اساسی قیمت بسیار بالا باقی می مانند و هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط