نتیجه نظرسنجی رویترز در مورد اقدامات فدرال رزرو در زمینه سیاست پولی

نتیجه نظرسنجی رویترز در مورد اقدامات فدرال رزرو در زمینه سیاست پولی:

58 نفر از 87 پاسخ دهنده گفتند که فدرال رزرو حداقل تا پایان ماه مارس سال 2024 برای کاهش نرخ ها صبر می کند.

23 نفر از 28 اقتصاددان گفتند که ریسک بزرگتر این است که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو دیرتر از حد انتظار انجام شود.

94 نفر از 97 اقتصاددان گفتند، فدرال رزرو نرخ بهره خود را در نشست سیاست پولی 20 سپتامبر بدون تغییر در محدوده 5.25٪ الی 5.50٪ نگه می دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط