نتیجه نظرسنجی رویترز در مورد بانک مرکزی انگلیس

نتیجه نظرسنجی رویترز در مورد بانک مرکزی انگلیس:

بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را در فصل سوم سال جاری به میزان را 0.5% کاهش می دهد و آن را به 4.75 درصد می رساند (همان نظرسنجی فوریه).

40 درصد از اقتصاددانان می گویند اولین کاهش در فصل دوم سال جاری رخ خواهد داد.

رشد اقتصاد بریتانیا در سال 2024 به میزان  0.3٪ و در سال  در سال 2025 به میزان 1.2٪ پیش بینی شده است (پیش بینی قبلی به ترتیب 0.3٪، 1.1٪ بوده است).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط