نظرات خانم کالینز در مورد وضعیت اقتصادی آمریکا

ادامه سخنان خانم کالینز از فدرال رزرو : چشم انداز پایه قابل توجهی برای رکود اقتصادی وجود ندارد.

من از افزایش اندک بیکاری متعجب نمی شوم.

کاهش تورم کندتر از حد انتظار بوده است.

من در چشم انداز اولیه خود رکودی نمی بینم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط