نظرسنجی بانک مرکزی اروپا

نظرسنجی بانک مرکزی اروپا:

انتظارات تورمی مصرف کننده هم برای 12 ماه آینده و هم برای سه سال آینده کاهش یافته است.

انتظارات برای رشد درآمد اسمی طی 12 ماه آینده بدون تغییر باقی ماند.

تورم ناحیه یورو در 3 سال آینده 2.3% خواهد بود (این رقم در نظرسنجی قبلی 2.5% بود).

تورم منطقه یورو در 12 ماه آینده 3.4 درصد مشاهده شد (این رقم در نظرسنجی قبلی 3.9 درصد بود).

انتظارات رشد اقتصادی برای 12 ماه آینده اندکی منفی تر بود و 0.6- درصد اعلام شد (رقم قبلی در نظرسنجی ماه می -0.7 درصد بود).

انتظارات برای نرخ بیکاری 12 ماه آینده بدون تغییر در 11.0٪ بود.

مصرف‌کنندگان انتظار داشتند که قیمت خانه‌هایشان در 12 ماه آینده 2.1 درصد افزایش یابد و در پایین‌ترین حد دو سال گذشته تثبیت شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط