نظرسنجی بانک مرکزی اروپا

نظرسنجی بانک مرکزی اروپا:

انتظارات رشد اقتصادی برای 12 ماه آینده به 0.9-٪ در مقابل 1.2-٪ افزایش یافت.

انتظارات تورمی برای 3 سال آینده از 2.5 درصد به 2.4 درصد کاهش یافته است.

انتظارات تورمی میانه برای 12 ماه آینده از 4.9 درصد در ژانویه به 4.6 درصد در فوریه کاهش یافته است.

مصرف کنندگان افزایش 1.2 درصدی در درآمد اسمی را طی 12 ماه آینده پیش بینی کردند که از 1.3 درصد در ژانویه کاهش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط