نظرسنجی بانک مرکزی انگلیس در مورد انتظارات تورم عمومی بریتانیا

نظرسنجی بانک مرکزی انگلیس:

انتظارات تورمی بریتانیا در ماه فوریه به 3.0 درصد کاهش یافت (این رقم در نظرسنجی قبلی 3.3 درصد بود).

انتظارات تورم عمومی بریتانیا برای 12 ماه آینده بدون تغییر در 2.8٪ باقی ماند.

انتظارات تورم عمومی بریتانیا برای 5 سال آینده 3.1% اعلام شد (این رقم در نظرسنجی قبلی 3.2% بود).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط