نظرسنجی رویترز در مورد روند قیمتی خانه در بریتانیا

بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته توسط رویترز، قیمت خانه در بریتانیا در سال 2023 به میزان 4.0 درصد کاهش می یابد، در سال 2024 به میزان 2.0 درصد کاهش می یابد، در سال 2025 به میزان 3.0 درصد افزایش می یابد (این ارقام در نظرسنجی سپتامبر به ترتیب -4.0٪؛ 0.0٪؛ + 3.3٪ بودند).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط