نفت اوپک

نظرسنجی اوپک: تولید نفت اوپک در فوریه با 150 هزار بشکه در روز از ژانویه به 28.97 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که عمدتا توسط نیجریه تامین شد.

اعضای محدود به سهمیه اوپک از هدف تولید 880000 بشکه در روز در فوریه در مقابل 920000 بشکه در روز در ژانویه کمتر تولید کردند.

اعضای محدود سهمیه اوپک از 169 درصد کاهش تعهدشده در فوریه در مقابل 172 درصد در ژانویه پیروی کردند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط