نوسانات پیش آمده برای سرمایه گذاران تتر

سرمایه گذاران تتر با نوسانات
پیش آمده در استیبل کوین ها و ریسک
های جدی پیش آمده بیش از 7 میلیارد
دلار را خارج کردند که این خروج سنگین
نگرانی هارا از افت ، بیشتر کرده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط