نگرانی بانک مرکزی اروپا از سیاست های پولی

نگرانی بانک مرکزی اروپا از سیاست های پولی

مقامات بانک مرکزی اروپا نگران هستند که استرس و نگرانی موجود در بازار می تواند مانع سیاست پولی باشد.

مقامات می خواهند در جلسه ژوئیه ابزار جدیدی را برای جلوگیری از بحران استفاده کنند تا باعث جبران عدم خرید اوراق قرضه باشد ، رکود به ما نزدیک است .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط