هابک، وزیر اقتصاد آلمان: آلمان در حال کار بر روی کاهش اتکا به انرژی روسیه است

هابک، وزیر اقتصاد آلمان:

آلمان در حال کار بر روی کاهش اتکا به انرژی روسیه است

اتحادیه اروپا فضایی برای تحریم های بیشتر علیه روسیه دارد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط