هابک: رکودی که پیش بینی شده است احتمالاً محدود و گذرا خواهد بود

هابک، وزارت اقتصاد آلمان: اکنون احتمال یک رکود فنی که شامل دو انقباض سه ماهه متوالی رشد باشد را نمی توان رد کرد.

از سوی دیگر، شاخص های مثبت اقتصادی و پیشرو پیشنهاد می کنند که رکودی که پیش بینی شده است احتمالاً محدود و گذرا خواهد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط