هنوز هم شتاب زیادی در تورم وجود دارد

بانک مرکزی اروپا : هنوز هم شتاب زیادی در تورم وجود دارد.

در قیمت مواد غذایی و تورم خالص هنوز شتاب وجود دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط