وارن، سناتور آمریکایی: پاول باید افزایش نرخ بهره را متوقف کند

وارن، سناتور آمریکایی: پاول باید افزایش نرخ بهره را متوقف کند.
صنعت بانکداری هنوز بیش از حد متمرکز است.
هر چیزی که باعث از بین رفتن بانک های کوچک شود، ایده بدی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط