وزیر دارایی فرانسه می گوید که تورم در سال 2022 باید حدود 5% باشد

لمار، وزیر دارایی فرانسه: تورم در سال 2022 باید حدود 5% باشد.

تورم در هفته های آینده به افزایش خود ادامه خواهد داد و سپس در طول سال 2023 کاهش خواهد یافت. ما در حال حاضر در اوج تورم هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط