وزیر دارایی چین: سیاست مالی چین تهاجمی تر خواهد بود.

وزیر دارایی چین: سیاست مالی چین تهاجمی تر خواهد بود.
بنیان بهبود اقتصادی چین هنوز پایدار نیست.
چین قصد دارد در سال 2023 هزینه های مالی خود را به طور متوسط افزایش دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط