ویلروی: ما به هیچ وجه ملزم به افزایش نرخ ها در هر یک از جلسات از هم اکنون تا سپتامبر نخواهیم بود.

ویلروی از بانک مرکزی اروپا :

ما به هیچ وجه ملزم به افزایش نرخ ها در هر یک از جلسات از هم اکنون تا سپتامبر نخواهیم بود.

بانک مرکزی اروپا در حال حاضر با نرخ 2.5٪ در قلمرو محدود کننده می باشد .

وی خواستار عمل گرایی در زمینه افزایش نرخ بهره است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط