پیش‌بینی های صندوق بین‌المللی پول برای سال های 2023 و 2024

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تورم جهانی در سال 2023 به 6.8 درصد و در سال 2024 به 5.2 درصد کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال 2023 را 3.0٪ (در مقابل پیش بینی آوریل 2.8٪) و پیش بینی سال 2024 را بدون تغییر در 3.0٪ نگه می دارد.

صندوق بین المللی پول رشد چین در سال 2023 را  5.2 درصد و در سال 2024 را 4.5 درصد پیش بینی می کند که هر دو بدون تغییر هستند.

صندوق بین المللی پول رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را؛ 4.0 درصد در سال 2023 و 4.1 درصد در سال 2024 پیش بینی می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2023 رقم 0.4 درصد باشد.

صندوق بین المللی پول انتظار دارد که اقتصاد ژاپن در سال جاری با توجه به تقاضای محدود 1.4 درصد رشد کند و در سال 2024 تا 1.0 درصد رشد کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط