پیشنهادات کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه کسری بودجه

کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که؛

کشورهایی که شکاف بودجه آنها بیشتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است، باید کسری بودجه خود را حداقل 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه کاهش دهند تا زمانی که به زیر سطح 3 درصد برسد.

برای کشورهایی با بدهی های بیش از حد اتحادیه اروپا یعنی 60 درصد تولید ناخالص داخلی، رشد خالص مخارج سالانه باید کمتر از رشد تولید میان مدت باشد.

آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا که زمان بیشتری دارند، نمی توانند تغییرات را به سال های بعد موکول کنند.

در صورت اجرای اصلاحات و سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار اتحادیه اروپا، به دولت ها زمان اضافی برای تعدیل مالی داده شود.

بر اساس قوانین مالی اصلاح شده اتحادیه اروپا، بدهی عمومی یک کشور اتحادیه اروپا باید در پایان یک برنامه مالی چهار ساله کمتر از مقداری باشد که در ابتدا پیش بینی شده بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط