پیش بینی تورم توسط دولت آلمان

دولت آلمان تورم را در سال 2023 در رقم 5.9 درصد (قبلی 6.0 درصد) و در سال 2024 رقم 2.7 درصد (قبلی 2.8 درصد) پیش بینی می کند.

دولت آلمان انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی  در سال 2023 به میزان 0.4 درصد (قبلی 0.2 درصد) و در سال 2024 به میزان 1.6 درصد  (قبلی 1.8 درصد) باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط