پیش بینی موسسات اقتصادی آلمان از وضعیت تورم آلمان

موسسات اقتصادی آلمان تورم آلمان در سال 2023 را 6.1 درصد، در سال 2024 را 2.6 درصد، در سال 2025 را 1.9 درصد پیش بینی می کنند.

موسسات اقتصادی آلمان تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 را رقم 0.6 درصد، در سال 2024 را رقم 1.3 درصد و در سال 2025 را رقم 1.5 درصدی پیش بینی کردند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط