پیش بینی موسسه سیتی در مورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

موسسه سیتی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو 2023 را با 0.3 درصد کاهش از 1.1% به 0.8% رساند.

سیتی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایتالیا در سال 2023 را از 0.4% به 1.3% افزایش داد.

این موسسه پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آلمان در سال 2023 را از 1% به 0.2% کاهش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط