پیش بینی موسسه NIESR در مورد اقتصاد بریتانیا

موسسه NIESR : اقتصاد بریتانیا 0.3 درصد رشد خواهد کرد و بدهی ملی به سرعت کاهش خواهد یافت.
ما پیش بینی می کنیم که تورم بریتانیا در سال جاری به 7.4 درصد و در سال آینده به 3.9 درصد برسد (پیش بینی قبلی این موسسه به ترتیب 8.3 و 4.2 درصد بوده است)
ما پیش بینی می کنیم که تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری 0.3+ درصد و در سال آینده به 0.6+ درصد برسد .پیش بینی قبلی این موسسه به ترتیب 0.2+ و 1 درصد بوده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط