پیش بینی موسسه UBS در مورد مسیر پیش روی فدرال رزرو

پیش بینی موسسه UBS در مورد مسیر پیش روی فدرال رزرو:

این موسسه سه کاهش از سوی فدرال رزرو در سال جاری را پیش بینی می‌کند و در مورد صورتجلسه گفت که این گزارس با سه کاهش نرخ بهره از سوی FED مطابقت دارند.

موسسه UBS در مورد زمان بندی های برای کاهش نرخ بهره: شروع دیرتر از ماه مارس 2024 خواهد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط