پیش بینی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از تولید ناخالص داخلی

پیش بینی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD):

تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2023 به میزان 2.9%، در سال 2024 به میزان 2.7% و در سال 2025 به میزان 3% رشد خواهد کرد.

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2023 به میزان 2.4%، در سال 2024 به میزان 1.5% و در سال 2025 به میزان 1.7% رشد خواهد کرد.

تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2023 به میزان 0.6%، در سال 2024 به میزان 0.9% و در سال 2025 به میزان 1.5% رشد خواهد کرد.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2023 به میزان 0.5%، در سال 2024 به میزان 0.7% و در سال 2025 به میزان 1.2% رشد خواهد کرد.

رشد چین در سال 2023 را 5.2٪ (قبلی 5.1٪ )،در سال 2024 را 4.7  (قبلی4.6٪) و در سال 2025 را  4.2٪ می بیند.

سیاست پولی باید در حال حاضر منقبض بماند.

ما انتظار فرود نرم را داریم، اما این دور از اطمینان است.

ما انتظار کاهش نرخ بهره را در فدرال رزرو قبل از نیمه دوم سال 2024 نداریم.

ما انتظار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را قبل از اوایل سال 2025 نداریم.

انتظار نداریم که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تا قبل از بهار 2025 کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط