پیش بینی های مقامات فدرال رزرو برای GDP و تورم PCE

پیش بینی های مقامات فدرال رزرو برای GDP و تورم PCE

رشد تولید ناخالص داخلی ؛

برای سال 2022 را 0.2 % (قبلی 1.7%)
برای سال 2023 را 1.2% (قبلی 1.7%)
برای سال 2024 را 1.7٪ (قبلی 1.9%)
برای سال 2025 را 1.8٪ (قبلی 1.8%)

تورم PCE ؛

برای سال 2022 را 5.4 درصد (قبلی 5.2 %)
برای سال 2023 را 2.8٪ (قبلی 2.6٪)
برای سال 2024 را 2.3٪ (قبلی 2.2٪)
برای سال 2025 را 2.0٪ (قبلی 2%)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط