پیش بینی های موسسات اقتصادی آلمان

موسسات اقتصادی آلمان تورم 6.0 درصدی را در سال 2023 و 2.4 درصدی را در سال 2024 پیش بینی کردند.

موسسات اقتصادی آلمان رشد تولید ناخالص داخلی 2023 را 0.3٪ پیش بینی می کنند ( این پیش بینی قبلا -0.4٪ بود. )

موسسات اقتصادی آلمان رشد تولید ناخالص داخلی 2024 را 1.5٪ در پیش بینی می کنند ( این پیش بینی قبلاً 1.7٪ – بود.)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط