پیش بینی کسری بودجه آلمان

آلمان کسری بخش عمومی سال در 2023 را حدود 4.25 درصد از تولید ناخالص داخلی می بیند.

تا سال 2026، کسری بودجه آلمان تا حدود 0.75 درصد کاهش می یابد.

آلمان شاهد افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا حدود 67.75 درصد در سال 2023 است.

آلمان پیش بینی می کند که نسبت بدهی تا سال 2026 به حدود 65.5 درصد کاهش می یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط