چشم انداز تورم میان مدت اصلاح شده نیازمند گام های بیشتری برای عادی سازی سیاست های پولی است

صورتجلسه نشست ماه ژوئن بانک مرکزی اروپا:

چشم انداز تورم میان مدت اصلاح شده نیازمند گام های بیشتری برای عادی سازی سیاست های پولی است.

اعضا موافقت کردند که برای بانک مرکزی اروپا ضروری است که با نشان دادن عزم خود، اعتبار خود را حفظ کند. تغییر چشم‌انداز تورم میان‌مدت، حرکت‌های بیشتری را در عادی‌سازی سیاست‌های پولی ضروری می‌کرد. اگر سیاست پولی خیلی آهسته عادی شود، خطرات سیاست پولی بر فشار تقاضا می‌افزاید.

به نظر می رسد که بیشتر شاخص های انتظارات تورمی بلندمدت به طور قابل توجهی ثابت شده اند. این خطر وجود دارد که در نهایت وضعیت در اشتغال وخیم شود.

به طور کلی در نظر گرفته شد که رکود تورمی یک نتیجه بعید است. رشد و مشاغل به طرز شگفت آوری در میان شوک ها قوی هستند. جایی برای رضایت وجود ندارد زیرا در بلندمدت نمی توان لنگر انداختن انتظارات تورمی را فرض کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط