چشم انداز گلدمن ساکس از نشست سیاست گذاری این هفته بانک مرکزی ژاپن

چشم انداز گلدمن ساکس از نشست سیاست گذاری این هفته بانک مرکزی ژاپن :

ما انتظار داریم BOJ وضعیت موجود را در تمام پارامترهای سیاست پولی از جمله کنترل منحنی بازده (YCC)، برنامه‌های خرید دارایی، و راهنمایی‌های آینده (در رابطه با نرخ‌های سیاست) را در نشست سیاست پولی خود (21 تا 22 سپتامبر) حفظ کند.

موسسه GS افزوده که؛ ما همچنین انتظار داریم BOJ تأیید کند که برنامه تأمین مالی ویژه COVID-19 که مکرراً تمدید شده است، طبق برنامه‌ریزی در پایان سپتامبر متوقف خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط