کاخ سفید رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال های آینده را پیش بینی می کند

پیش بینی های کاخ سفید:

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022، 1.4% در سال 2023، 1.8% و برای سال 2024 رقم 2% پیش بینی می شود.

هزینه مصرف کننده در سال جاری 6.6% و در سال آینده 2.8% و در سال 2024 به عدد 2.3% برسد.

نرخ بیکاری در سال جاری به طور میانگین 3.7% و در سال 2023 عدد 3.7% و در سال 2024 عدد 3.8% می باشد.

پیش بینی می شود کسری مالی سال 2022 در بررسی میان جلسه 1.032 تریلیون دلار باشد که 383 میلیارد دلار کمتر از پیش بینی ماه مارس است.

برآوردها منعکس کننده داده های منجمد شده در ماه ژوئن است، شامل تاثیر قانون اعتبارات تلفیقی و قانون اعتبارات تکمیلی اوکراین است.

اثرات قوانین تصویب شده از آن زمان، از جمله برای هزینه های نیمه هادی ها، آب و هوا و دارو را مستثنی می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط