کاهش برآوردهای تولید ناخالص داخلی ایالت متحده توسط جی پی مورگان

جی پی مورگان برآوردهای تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را برای سال های 2022 و 2023 کاهش داده است.
این موسسه تولید ناخالص داخلی نیمه دوم سال جاری را از 3٪ به 2.4٪ ، نیمه اول 2023 از 2.1٪ به 1.5٪ و نیمه دوم 2023 از 1.4٪ به 1٪ کاهش داده است
ممکن است به اندازه کافی کاهش رشد وجود داشته باشد که منجر به افزایش تدریجی نرخ بیکاری در اواخر سال 2023 شود. این امر برخی از فشارهای دستمزدی را که اخیرا به وجود آمده، کاهش می‌دهد.
به طور خلاصه ما یک فرود نرم را پیش‌بینی می‌کنیم، اما به خوبی می‌دانیم که این نتیجه به ندرت رخ داده است

آخرین مطالب

مطالب مرتبط