کاهش تورم در پیش است

فدرال رزرو:

فدرال رزرو روی تورم متمرکز است و بازار کار خوب است.

ما باید به کانال اعتباری توجه بیشتری داشته باشیم.

روند کاهش تورم در حال وقوع است، اما ما هنوز به پایان کار نرسیده‌ایم.

بازار کار هنوز در تنگنا قرار دارد و ما در نتیجه آن تورم را می بینیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط