کاهش میزان تورم

آقای جفرسون از فدرال رزرو :

با کاهش تقاضا، تورم به سمت هدف 2 درصدی کاهش خواهد یافت.

ما هنوز در حال بررسی میزان تورم و اقتصاد تحت تأثیر سیاست های پولی فشرده هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط