کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه

بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا: ما با اتحادیه اروپا بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم اتکای خود به انرژی روسیه را حتی به میزان بیشتری کاهش دهیم.

تسلیح سازی انرژی توسط روسیه بر فوریت انتقال انرژی تاکید کرده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط