کاهش وعده های غذایی در بریتانیا

از عمده سبد خانوار ها در پی تورم شدید
که آن را به رویداد آخرالزمانی تشبیه کردند.

یک چهارم بریتانیایی ها به دلیل فشار های
تورمی و بدتر شدن بحران غذای که اخیرا
بانک مرکزی انگلستان آن را
چشم انداز آخرالزمانی برای مصرف کنندگان
خوانده است، به حذف عمده وعده های غذایی متوسل شده اند.

در آخرین نظر سنجی که در ۳شنبه منتشر شد
از هر پنج نفر در بریتانیا چهار نفر بشدت
نگران افزایش هزینه های زندگی خود هستند
که عمده این نگرانی ها ابتدا در بحث انرژی
و بعد در تامین غذا است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط