کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین اضطراری برای جلوگیری از بحران عرضه برق پیشنهاد می‌کند

کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین اضطراری برای جلوگیری از بحران عرضه برق پیشنهاد می‌کند.

بر اساس قوانین پیش نویس اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است از شرکت‌ها بخواهند خطوط تولید را گسترش دهند یا تغییر کاربری دهند.

کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است مجبور به ایجاد ذخایر بر اساس قوانین پیش نویس اتحادیه اروپا شوند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط