کمیسیون اروپا برای مطالعه نحوه اعمال سقف قیمت گاز، کار خود را تسریع خواهد کرد

آقای دراگی، نخست وزیر ایتالیا: کمیسیون اروپا برای مطالعه نحوه اعمال سقف قیمت گاز، کار خود را تسریع خواهد کرد.

من انتظار رکود اقتصادی در اروپا را ندارم. راهروهای امنی برای صادرات غلات از اوکراین وجود دارد.

تحریم ها برای رساندن روسیه به میز مذاکره ضروری است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط