کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا می گوید در حال کار بر روی وضعیت عرضه گاز در فصل زمستان است

کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا می گوید در حال کار بر روی وضعیت عرضه گاز در فصل زمستان است.
این فصل چالش برانگیز خواهد بود و نمی توان احتمال قطع عرضه گاز از سوی روسیه را منتفی دانست.
این کمیسیون پیشنهاداتی را در جولای ارائه خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط