گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا

گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC Minutes):

چند تن از سیاستگذاران به ریسک های نزولی ناشی از حفظ یک موضع بیش از حد محدود کننده برای مدت طولانی اشاره کردند.

مقامات فدرال رزرو تخمین زدند که نرخ بهره برای این چرخ،  احتمالاً در اوج خود است.

برخی از مقامات خاطرنشان کردند که پیشرفت تورم ممکن است متوقف شود.

اکثر سیاستگذاران فدرال رزرو به ریسک های کاهش سریع نرخ بهره اشاره کردند و بر اهمیت داده های دریافتی در قضاوت در مورد اینکه تورم به طور پایدار به 2 درصد حرکت می کند تأکید کردند.

سیاستگذاران عموماً خاطرنشان کردند که کاهش نرخ وجوه را تا زمانی که اطمینان بیشتری نسبت به حرکت پایدار تورم به سمت 2 درصد به دست نیاوردند، مناسب نمی‌دانستند.

در حالی که ریسک ها برای دستیابی به اهداف دوگانه در تعادل بهتری بود، مقامات گفتند که آنها همچنان به ریسک های تورمی توجه زیادی دارند.

چندین سیاستگذار بر اهمیت برقراری ارتباط شفاف در مورد رویکرد وابسته به داده تاکید کردند.

برخی از مقامات خاطرنشان کردند که پس از شروع کاهش نرخ بهره، کوچک شدن ترازنامه ممکن است ادامه یابد.

چشم انداز اقتصادی کارکنان کمی قوی تر از پیش بینی دسامبر بود.

مقامات بر عدم قطعیت در مورد مدت زمان مورد نیاز برای پایداری سیاست محدودکننده تاکید کردند.

بسیاری از مقامات با اشاره به کاهش استفاده از repo معکوس یک شبه گفتند که مناسب است در جلسه بعدی بحث ترازنامه عمیق آغاز شود.

کارکنان فدرال رزرو ریسک پیش بینی اقتصادی را به سمت نزولی دیدند.

کارکنان فدرال رزرو آسیب پذیری های سیستم مالی ایالات متحده را قابل توجه توصیف کردند.

کارکنان کمی به احتمال این موضوع توجه کردند که پیشرفت بیشتر در کاهش تورم ممکن است بیش از حد انتظار طول بکشد.

برخی از سیاست‌گذاران می‌گویند افت سرعت کاهش ترازنامه می تواند به انتقال روان به سطح کافی از ذخایر کمک کند و می‌تواند باعث شود این کاهش برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط