گزارش ماهانه اوپک

گزارش ماهانه اوپک:

اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را بدون تغییر در 2.44 باقی گذاشت.

اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را 2.2  میلیون بشکه در روز نگه می دارد.

تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه آگوست، 88000 بشکه در روز کاهش یافت و به 8.97 میلیون بشکه در روز رسید.

تولید نفت خام اوپک در ماه اوت 113 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 27.45 میلیون بشکه در روز رسید.

اوپک پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2023 را 2.7 درصد و برای سال 2024 را 2.6% حفظ کرده است.

اوپک پیش بینی رشد عرضه غیراوپک در سال 2024 را در 1.4 میلیون بشکه در روز ثابت نگه می دارد.

اوپک بر این عقیده خود مبنی بر اینکه سطح کل تقاضای جهانی نفت در سال 2023 از دوره قبل از کووید-19 فراتر خواهد رفت، ادامه می دهد.

اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را در 2.44 میلیون بشکه در روز و در سال 2024 را در 2.25 میلیون بشکه در روز بدون تغییر باقی می گذارد.

تولید نفت با افزایش 113 هزار بشکه ای در روز در ماه آگوست به 27.45 میلیون بشکه در روز رسید که این امر به دلیل افزایش ایران و نیجریه بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط