گزارش منابع رویترز اتحادیه اروپا در تلاش است تا هزینه ممنوعیت نفت روسیه را کاهش دهد

گزارش منابع رویترز اتحادیه اروپا در تلاش است تا هزینه ممنوعیت نفت روسیه را کاهش دهد.

این اقدام جهت جلب نظر مخالفینی همچون آلمان صورت می گیرد.

در این راستا اتحادیه اروپا در حال آماده سازی ارزیابی تأثیر ممنوعیت نفت است و با تأمین کنندگان در حال گفتگو می باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط