گزارش منتشر شده این هفته مدعیان بیکاری به 166,000 نفر کاهش داشته

weekly jobless claims fell
To 166,000 last week,
The lowest level since 1986

گزارش منتشر شده این هفته مدعیان بیکاری
به 166,000 نفر کاهش داشته که این کاهش
پایین ترین سطح آماری از سال 1968 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط