گزارش کتاب بژ فدرال رزرو

گزارش کتاب بژ فدرال رزرو:

فعالیت‌های اقتصادی کلی از اواخر ماه می اندکی افزایش یافته است.

اشتغال از اواخر ماه می به طور متوسط افزایش یافته است.

تقاضای نیروی کار در دوره بررسی، سالم باقی ماند.

به طور کلی انتظارات اقتصادی برای ماه‌های آینده به رشد آهسته ادامه داد.

کارفرمایان گزارش کردند که در یافتن نیروی کار با مشکل مواجه هستند.

قیمت‌ها به طور کلی در دوره بررسی، با سرعت کمی افزایش یافت.

اشتغال در این دوره نسبتاً افزایش یافت؛ به طوری که اکثر مناطق با رشد مواجه بودند و تقاضای نیروی کار سالم باقی ماند.

برخی از مناطق کاهش سرعت رشد قیمت را اعلام کردند.

در چندین منطقه گزارش شد که افزایش دستمزدها به سطح قبل از همه‌گیری بازمی‌گردد یا به آن نزدیک می‌شود.

قیمت‌ها به طور کلی با سرعت متوسطی افزایش یافت و چندین منطقه کاهش سرعت افزایش را مشاهده کردند.

انتظارات قیمت به طور کلی در چند ماه آینده ثابت یا پایین تر بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط