گلدمن ساکس پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را کاهش داد

گلدمن ساکس پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2023 را از 0.5 درصد به 0.3 درصد کاهش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط