۶۷ درصد مشاغل انگلیس نگرانی چشم انداز درآمد را دارند

اداره آمار ملی بریتانیا (ONS):

از هر 8 کسب و کار  حدودا 1 کسب و کار، کمبود کارگر را در اواسط ژوئیه گزارش می‌کنند.

%67 از کسب و کارها نگرانی در مورد چشم انداز سال آینده را گزارش می دهند که کمترین میزان از فوریه 2022 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط