FOMC در روز چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد

کمیته بازار آزاد فدرال رزور (FOMC) در روز چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد و ریسک آن کمی خشن به نظر می رسد.

بیانیه بانک مونترال در مورد جلسه پیش روی فدرال رزرو:

حفظ دیدگاه کاهش نرخ بهره برای ماه ژوئن به اندازه کافی آسان است و این دقیقاً مطابق با سوگیری فعلی بازار است.

در هفته آینده در صورتی که به روز رسانی به سمت تورم چسبنده و کاهش نرخ کمتر در سال 2024 منحرف شود، منطق کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن، می تواند به راحتی تغییر کند.

این یک برداشت هاوکیش از 20 مارس است.

رویدادهای FOMC باید به عنوان یک ریسک معنادار روی میز باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط